Wprowadzenie

Firma Wazoku respektuje prywatność klientów i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych.

W niniejszej polityce prywatności przedstawiono rodzaje informacji gromadzonych na temat klientów, którzy odwiedzają strony internetowe firmy oraz korzystają z jej produktów i usług (w stosownych przypadkach), jak i informacje uzyskiwane w inny sposób bezpośrednio od klientów lub stron trzecich, sposób ich wykorzystania oraz sytuacje, w których dane osobowe są udostępniane.  Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom, dlatego należy sprawdzać ją regularnie.

Strony internetowe, produkty oraz usługi firmy nie są przeznaczone dla dzieci, firma nie gromadzi również świadomie danych dotyczących dzieci.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności określenie „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje identyfikujące klientów lub umożliwiające ich identyfikację w połączeniu z innymi informacjami.

Kim jesteśmy oraz ważne informacje

Administrator

Niniejsza polityka prywatności została wydana przez firmę Wazoku Limited, do której odnoszą się określenia „Wazoku”, „nas” oraz „nasze”. Wazoku Limited jest administratorem niniejszej strony internetowej i ponosi za nią odpowiedzialność.

Wyznaczyliśmy kierownika ds. ochrony danych, który odpowiada za nadzorowanie pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wniosków dotyczących korzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z kierownikiem ds. ochrony danych wykorzystując podane niżej dane.

Dane kontaktowe

Pełna nazwa oraz osobowość prawna:  Wazoku Limited

Tytuł kierownika ds. ochrony danych Główny specjalista ds. strategii i produktów oraz specjalista ds. ochrony danych

Adres e-mail: rosemarie@wazoku.com

Adres pocztowy: Unit M19, St Magnus House, 3 Lower Thames Street, London, EC3R 6H

Numer telefonu: +44 (0)20 8743 5724

Klienci uprawnieni są do składania skarg do urzędu komisarza ds. informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozpatrzenia zastrzeżeń przed skierowaniem ich do ICO, dlatego prosimy o kontaktowanie się w pierwszej kolejności z nami.

Zmiany w polityce prywatności oraz obowiązek klientów informowania nas o zmianach

Niniejsza wersja została uaktualniona 24maja 2018 r.

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane klientów były dokładne i aktualne. Należy nas informować o wszelkich zmianach zaistniałych podczas współpracy z nami.

Odnośniki stron trzecich

Na stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych osób trzecich, wtyczki do przeglądarek oraz aplikacje. Klikanie na te odnośniki lub aktywowanie połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych osobowych. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, nie ponosimy więc odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Zachęcamy klientów, aby po opuszczeniu naszej strony zapoznali się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

Dane gromadzone na temat klientów

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać oraz przekazywać różne rodzaje danych osobowych, które grupowane są w następujący sposób:

 • Dane potwierdzające tożsamość obejmujące imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł grzecznościowy.
 • Dane kontaktowe obejmujące adres służbowy, e-mail oraz numery telefonów.
 • Dane techniczne obejmujące sposób wykorzystania naszych stron internetowych, protokół internetowy (IP), dane logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia i lokalizacja strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczki do przeglądarki, system operacyjny, platforma i inne technologie stosowane na urządzeniu umożliwiającym dostęp do tej strony internetowej oraz klikane odnośniki.
 • Dane profilowe obejmujące nazwę użytkownika i hasło, tytuł służbowy, pracodawcę, informacje zwrotne oraz odpowiedzi ankietowe.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmujące preferowany sposób otrzymywania materiałów marketingowych oraz komunikowania się.
 • Dane dotyczące produktów i usług mogą obejmować dodatkowe dane osobowe w przypadku klientów zaproszonych do skorzystania z naszych produktów i usług przez jednego z naszych klientów; rodzaj dodatkowych gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od danych aktywowanych pól przez danego klienta oraz pod jego kontrolą.
 • Dane użytkowania obejmujące informacje dotyczące sposobu wykorzystywania naszych stron internetowych, produktów oraz usług.
 • Dane dotyczące zatrudnienia obejmujące obecne oraz przeszłe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, umiejętności, zainteresowania oraz inne informacje udostępnione przez klienta w związku z jego stanowiskiem w Wazoku.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy w różnych celach dane sumaryczne , takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane sumaryczne mogą pochodzić z danych osobowych, nie są jednak za nie uznawane w świetle prawa, ponieważ nie ujawniają jego tożsamości ani pośrednio, ani bezpośrednio. Na przykład możemy sumować dane techniczne w celu obliczenia procentu użytkowników łączących się z określonymi elementami strony internetowej. Jeśli jednak połączymy dane sumaryczne z danymi osobowymi w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację klienta, traktujemy takie połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności.

Nie gromadzimy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (w tym informacji dotyczących rasy, tożsamości etnicznej, wyznania, przekonań filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych. Nie gromadzimy również informacji dotyczących wyroków skazujących w sprawach karnych ani wykroczeń.

Jak zbierane są dane osobowe?

Stosujemy różne metody gromadzenia danych osobowych od klientów i na ich temat, w tym:

Relacje bezpośrednie. Dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe mogą być nam przekazywane osobiście, a inne dane osobowe podczas korzystania z naszych produktów i/lub usług jak i poprzez wypełnianie formularzy bądź komunikowanie się z nami listownie, telefonicznie, elektronicznie, wykorzystując media społecznościowe lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe przekazywane podczas:

 • prośby o informacje dotyczące naszych produktów i usług;
 • spotkania z jednym z naszych pracowników;
 • uczestniczenia w organizowanej przez nas imprezie;
 • wypełniania formularza na naszej stronie internetowej z prośbą o kontakt;
 • prenumeraty naszych biuletynów i innych publikacji;
 • prośby o przesłanie materiałów marketingowych;
 • udziału w konkursach, promocjach lub ankietach;
 • składania podania o stanowisko w Wazoku;
 • składania skargi lub udzielania informacji zwrotnej; lub
 • korzystania z naszych produktów i usług po uzyskaniu zaproszenia od jednego z naszych klientów.

Zautomatyzowane technologie i interakcje. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące sprzętu, czynności i schematu przeglądania. Gromadzimy takie dane osobowe korzystając ze śledzących plików cookie oraz podobnych technologii. Dane techniczne możemy również uzyskać jeśli klient odwiedza inne strony internetowe stosujące nasze śledzące pliki cookie Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Strony trzecie oraz ogólnie dostępne źródła. Poniżej przedstawiamy sposoby uzyskiwania danych osobowych na temat klienta od stron trzecich:

 • Dane techniczne od:
  • dostawców analiz; oraz
  • dostawców informacji.
 • Dane identyfikacyjne, profilowe i kontaktowe od zewnętrznych dostawców, takich jak brokerzy lub agregatory danych.
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak krajowy rejestr sądowy (ang. Companies House).
 • Dane dotyczące zatrudnienia, dane identyfikacyjne i kontaktowe z zewnętrznych agencji pośrednictwa pracy lub od strony trzeciej ogłaszającej wolne stanowiska pracy w imieniu klienta (np. LinkedIn).

Jak wykorzystywane są dane osobowe

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w sytuacjach dozwolonych prawem. Najczęściej wykorzystujemy dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Kiedy jest to konieczne w naszym prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie stron trzecich) oraz interesie klienta. Prawa podstawowe nie mają w takiej sytuacji charakteru nadrzędnego.
 • Kiedy konieczna jest zgodność z wymogami prawnymi i ustawowymi.

Zgoda nie stanowi dla nas zwykle podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych w dowolnym czasie kontaktując się nami na GDPR@wazoku.com.

W jakich celach wykorzystywane są dane osobowe

W poniższej tabeli przedstawiliśmy opis wszystkich sposobów w jakie zamierzamy wykorzystywać dane osobowe oraz podstawy prawne, do których się odwołujemy. Tam gdzie to stosowne, zidentyfikowaliśmy nasz uzasadniony interes.

Zaznaczamy, że możemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od szczególnego celu w jakim są wykorzystywane. Aby uzyskać informacje dotyczące szczególnej podstawy prawnej, do której odnosimy się przetwarzając dane osobowe tam, gdzie więcej niż jedna podstawa została przedstawiona w tabeli, należy skontaktować się z nami na GDPR@wazoku.com.

Cel/działanieRodzaj danychPodstawy prawne przetwarzania danych, w tym podstawy uzasadnionego interesu prawnego
W celu utrzymania naszych relacji z klientem oraz naszej działalności, co obejmuje:(a) Rejestrację klienta do korzystania z naszych produktów i usług;

(b) Dostarczanie naszych produktów i usług;

(d) Rozpatrywanie zapytań i skarg;

(d) Informowanie klientów o zmianach warunków dotyczących polityki prywatności;

(e) Prośby o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety.

(a) Tożsamość(b) Kontakt

(c) Marketing i komunikacja

(d) Dane dotyczące produktów i usług

(e) Profil

(a) Konieczność uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów prawnych (do utrzymania relacji z klientami oraz możliwości dostarczania naszych produktów i usług)(b) Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego

 

Aby zarządzać i chronić naszą firmę oraz niniejszą stronę internetową (z uwzględnieniem rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, konserwacji systemu, wsparcia, zgłaszania oraz hostingu danych)(a) Tożsamość(b) Kontakt

(c) Dane techniczne

 

(a) Konieczność uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów prawnych (w celu prowadzenia działalności, zapewnienia administracji i służb informatycznych, bezpieczeństwa sieci, w celu zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupowej)(b) Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego
W celu zapewnienia klientom właściwych treści i reklam na stronie internetowej oraz pomiaru lub zrozumienia skuteczności przesyłanych reklam(a) Tożsamość(b) Kontakt

(c) Marketing i komunikacja

(d) Dane techniczne

(e) Wykorzystanie

Konieczność uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów prawnych (w celu badania jak klienci wykorzystują nasze produkty/usługi, doskonalenia ich, rozwijania działalności oraz informowania o strategii marketingowej)
W celu wykorzystania analizy danych do doskonalenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami oraz ich doświadczeń(a) Dane techniczne(b) Wykorzystanie

 

Konieczność uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów prawnych (w celu określenia rodzaju klientów dla naszych produktów i usług, aktualizacji strony internetowej i utrzymania jej stosowności, rozwoju działalności oraz informowania o naszej strategii marketingowej)
W celu umożliwienia udziału w ankietach, losowaniu nagród lub konkursach(a) Tożsamość(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Wykorzystanie

(e) Marketing i komunikacja

(a) Realizowanie umowy z klientemKonieczność uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów prawnych (w celu badania jak klienci korzystają z naszych witryn, produktów i usług, doskonalenia ich oraz rozwijania naszej działalności)
W celu umożliwienia wyrażania sugestii i rekomendacji dotyczących towarów i usług, które mogłyby zainteresować klienta(a) Tożsamość(b) Kontakt

(c) Dane techniczne

(d) Profil

 

Konieczność uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów prawnych (w celu doskonalenia naszych produktów/usług oraz rozwoju działalności)
W celu rozpatrzenia podania o stanowisko w Wazoku(a) Tożsamość(b) Kontakt

(c) Zatrudnienie

(a) Konieczność uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów prawnych (w celu rozpatrzenia podania o stanowisko w Wazoku)(b) Realizowanie umowy z klientem

(c) Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego

 

 

Marketing

Staramy się zapewnić klientom możliwość wyboru dotyczącego marketingu i ogłoszeń.

Dane techniczne mogą zostać przez nas wykorzystane do ustalenia czego może chcieć lub potrzebować klient oraz co mogłoby go zainteresować. W taki sposób decydujemy jakie produkty, usługi i oferty mogłyby być dla niego właściwe.

Klient będzie otrzymywać od nas materiały marketingowe jeśli o nie poprosi, zakupi towary lub usługi, poda nam swoje dane biorąc udział w konkursie lub rejestrując się w ramach promocji oraz, co dotyczy każdego przypadku, nie zrezygnuje z otrzymywania materiałów marketingowych.

Rezygnacja

Klient może w każdej chwili wystąpić do nas lub stron trzecich o zaprzestanie przesyłania mu wiadomości marketingowych korzystając z odnośników dotyczących rezygnacji znajdujących się w każdej wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami na GDPR@wazoku.com.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie lub podobne technologie do odróżniania danego klienta od jej innych użytkowników. Pomaga nam to w zapewnieniu klientom dobrych doświadczeń podczas przeglądania naszej strony internetowej i pozwala nam na jej ulepszanie. Technologie tego typu mogą być przez nas również wykorzystywane do wyświetlania reklam ukierunkowanych na stronach internetowych osób trzecich oraz na platformach mediów społecznościowych w oparciu o preferencje klienta i jego prawdopodobne zainteresowania.

Można tak ustawić przeglądarkę, żeby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie, albo ostrzegała, kiedy strona internetowa ustawia lub ma dostęp do tych plików. Należy pamiętać, że w razie zablokowania lub odrzucenia plików cookie niektóre części strony internetowej mogą okazać się niedostępne lub nie działać jak należy. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć na https://www.wazoku.com/cookies-policy/

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe klienta mogą być przez nas udostępniane określonym niżej stronom w celach przedstawionych w tabeli w pkt. 4 powyżej:

 • Usługodawcy zewnętrzni, którzy wykonują czynności w naszym imieniu w ramach naszej działalności, takiej jak technologia informacyjna i służby administrowania systemem oraz strony trzecie, które zajmują się hostingiem i zarządzaniem danymi, zapewniają programowanie i wsparcie techniczne lub sprawdzają w naszym imieniu referencje kandydatów.
 • Zawodowi doradcy, w tym adwokaci, bankowcy, rewidenci oraz osoby świadczące usługi konsultingowe oraz w zakresie doradztwa prawnego, bankowego, ubezpieczeniowego i księgowego.
 • Współpracujący z nami analitycy zewnętrzni badają ruch na stronie internetowej i rozumieją potrzeby oraz tendencje klientów.
 • Strony trzecie, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub sądzimy, że takie działania są konieczne, aby: (a) wypełnić wnioski rządowe lub organów regulacyjnych; (b) dostosować się do wymogów prawa lub procedury prawnej; (c) ochrona lub zabezpieczenie naszych uprawnień ustawowych bądź naszej własności, stron internetowych lub klientów.
 • Strony trzecie, którym zdecydujemy się sprzedać bądź na które zdecydujemy się przenieść lub scedować część naszej działalności albo aktywów. Alternatywnie, możemy ubiegać się o nabycie innych firm lub połączenie się z nimi. W przypadku zmian zachodzących w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystać dane osobowe klientów w sposób przedstawiony w naszej polityce prywatności.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich respektowania ochrony danych osobowych klientów oraz traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy usługodawcom zewnętrznym na wykorzystywanie danych osobowych naszych klientów we własnych celach, pozwalamy im na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

Transfery międzynarodowe

Nasi usługodawcy zewnętrzni mogą mieć swoje siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dlatego przetwarzanie przez nich danych osobowych naszych klientów może wymagać ich transferu poza EOG.

W przypadku transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy gwarantujemy podobny poziom ich zabezpieczenia poprzez wprowadzenie co najmniej jednego z podanych niżej zabezpieczeń:

 • Dane osobowe klientów przesyłane są wyłącznie do krajów, w których zapewniany jest właściwy poziom ich ochrony przez Komisję Europejską. Dalsze informacje można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza Europy.
 • W przypadku określonych dostawców usług, możemy korzystać z umów szczególnych aprobowanych przez Komisję Europejską. Umowy te zapewniają danym osobowym taka samą ochronę jak na terenie Europy. Dalsze informacje można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Wzorcowe umowy dotyczące transferu danych osobowych do krajów trzecich.
 • Kiedy korzystamy z dostawców umiejscowionych w Stanach Zjednoczonych, możemy dokonywać do nich transferu danych osobowych jeśli wchodzą w skład Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony danych jak podczas wymiany między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Dalsze informacje można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Tarcza Prywatności UE-USA

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących określonych procedur stosowanych podczas przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się z nami na GDPR@wazoku.com.

Ochrona danych

Wprowadziliśmy właściwe środki ochrony zabezpieczające dane osobowe przed przypadkową utratą, wykorzystaniem lub nieautoryzowanym dostępem do nich, zmianą lub ujawnieniem. Co więcej, ograniczamy dostęp do danych osobowych dla tych pracodawców, agentów, kontrahentów oraz innych stron trzecich, którzy powinni je znać. Będą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, zobowiązani są również do zachowania poufności.

Opracowaliśmy procedury na wypadek podejrzenia naruszenia danych osobowych i będziemy informować o takim naruszeniu klienta oraz właściwy organ nadzorczy w sytuacja wymaganych prawem.

Przechowywanie danych

Jak długo wykorzystywane są dane osobowe?

Dane osobowe będą przez nas przechowywane wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne to zrealizowania celu w jakim zostały zgromadzone, z uwzględnieniem celów spełniających wszelkie wymogi prawne, księgowe lub sprawozdawcze.

Do ustalenia właściwego okresu przechowywania danych osobowych uwzględniamy ich ilość, charakter oraz wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody wynikające z ich nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których są przez nas przetwarzane, możliwość ich realizowania za pomocą innych środków oraz mające zastosowanie wymogi prawne.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących okresów przechowywania danych osobowych w ramach różnych aspektów należy skontaktować się z nami na GDPR@wazoku.com.

W niektórych okolicznościach można wystąpić o usunięcie danych: dalsze informacje na ten temat można znaleźć poniżej.

W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe (aby nie można ich było łączyć z danym klientem) do badań lub w celach statystycznych. W takich przypadkach możemy wykorzystywać takie informacje przez czas nieokreślony, bez dalszego zawiadamiania klienta.

Prawa klientów

Klient ma prawo:

Wnioskować o dostęp do swoich danych osobowych (co znane jest powszechnie jako „wniosek o dostęp do danych osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to uzyskanie kopii danych osobowych przechowywanych na temat klienta oraz sprawdzenie, czy są przetwarzane zgodnie z prawem.

Wnioskować o sprostowanie danych osobowych posiadanych na jego temat. Umożliwia to sprostowanie wszelkich niepełnych lub niepoprawnych danych na jego temat, chociaż konieczna może być weryfikacja nowych danych przekazanych przez klienta.

Wnioskować o usunięcie danych osobowych. Umożliwia to złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych, jeśli ich dalsze przetwarzanie byłoby nieuzasadnione. Klient ma również prawo do wnioskowania o usunięcie swoich danych osobowych po skutecznym wniesieniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej) w przypadku nielegalnego przetworzenia informacji na jego temat lub kiedy usunięcie danych osobowych jest wymagane zgodnie z koniecznością przestrzegania prawa miejscowego. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić prośbę o usunięcie danych osobowych ze szczególnych przyczyn prawnych, które w stosownych przypadkach są przekazywane klientowi w czasie złożenia wniosku.

Sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie klienta (lub interesie strony trzeciej) oraz istnienia sytuacji szczególnej będącej przyczyną wniesienia sprzeciwu na podstawie przekonania, że mogłoby to naruszyć jego prawa i wolności podstawowe. Klient ma również prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że istnieją ważne i uzasadnione przyczyny do przetwarzania informacji dotyczących klienta, które uchylają prawa i wolności (inne niż w przypadku marketingu bezpośredniego).

Wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to złożenie prośby o zawieszenie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli klient wymaga ustalenia przez nas poprawności jego danych osobowych; (b) jeśli wykorzystywanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale klient nie chce ich usunięcia; (c) jeśli klient wymaga dalszego przechowywania przez nas jego danych osobowych nawet kiedy nie są nam już potrzebne, w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych; lub (d) jeśli klient sprzeciwił się wykorzystywaniu jego danych, musimy jednak zweryfikować, czy ich wykorzystanie było uzasadnione podstawami prawnymi.

Wnioskować o przekazanie danych osobowych klientowi lub stronie trzeciej. Dane osobowe zostaną przekazane klientowi lub wskazanej stronie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie została początkowo wyrażona zgoda lub które zostały wykorzystane do realizacji umowy z klientem.

Wycofać zgodę w dowolnym czasie jeśli jest ona wymagana do przetwarzania danych osobowych. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem jakiegokolwiek ich przetworzenia przed wycofaniem zgody. W razie wycofania zgody możemy nie być w stanie dostarczać klientowi określonych produktów lub usług. Informacje na ten temat przekazywane są klientowi w czasie wycofania zgody.

W razie podjęcia decyzji o realizacji któregokolwiek z przedstawionych wyżej praw należy skontaktować się z nami na GDPR@wazoku.com.

Zwykle nie są wymagane żadne opłaty

Klient nie musi dokonywać opłaty, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z któregokolwiek z innych praw). Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę jeśli wniosek jest wyraźnie bezzasadny, powtarzający się lub wygórowany. Alternatywnie, możemy odmówić wykonania wniosku w takich okolicznościach.

Czego możemy wymagać od klienta

W celu potwierdzenia tożsamości klienta oraz zapewnienia mu dostępu do jego danych osobowych (lub korzystania z jakichkolwiek innych praw) możemy wymagać określonych informacji. Stanowi to środek bezpieczeństwa do zapewnienia, że dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym osobom. Możemy również kontaktować się z klientem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z prośbą, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

Limit czasowy na udzielenie odpowiedzi

Staramy się udzielać odpowiedzi na wszelkie zasadne wnioski w ciągu jednego miesiąca. W niektórych okolicznościach udzielenie odpowiedzi trwa dłużej niż miesiąc, jeśli wniosek jest szczególnie skomplikowany lub złożono kilka wniosków. W takim przypadku zawiadamiamy klienta i informujemy go na bieżąco.